สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๒
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
กองการสอบ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒
โรงพยาบาลตำรวจ
จังหวัดปราจีนบุรี
ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
สำนักงานอัยการกบินทร์บุรี
สำนักงานบังคับคดีกบินทร์บุรี
สำนักงานคุมประพฤติ
เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
สำนักงานสาธารณสุขกบินทร์บุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เทศบาลตำบลกบินทร์
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
เทศบาลเมืองหนองกี่
semenax
semenaxcaps.com
นางสาวธัญญธร แย้มสุนทร
ประธาน กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี
พ.ต.อ.ณัฐจักร จันลา นายวิรัตน์ บุญชอบ
รองประธาน กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี รองประธาน กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี
นายเฉลิมพล หริตวร

นายปกรณ์ สมบัติมาก

นางสาวมัลลิกา หงส์มัง
กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี
นางสุภวาลย์ ทรัพย์ทวีผลเลิศ นายกวี พุทธสมบัติ นายพงศกร ตั้งทรงเจริญ
กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี
นายธรรมรัฏฐ์ งามแสง นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายวิพลสรรพ์ แม้นชื่น
กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี
นายสุเทพ เสงี่ยมศักดิ์ นายเทอดพงศ์ พุฒนวล นายมนตรี ดีคง
กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี
พ.ต.ท.เริงกฤตยชญ์ รักชาติ พ.ต.ท.ปรัชญา กระแสร์ลาภ พ.ต.ท.ธรณ์ธันย์ โพธิ์ศรี
กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี
พ.ต.ท.ธงชัย หริ่มสืบ พ.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ โมฬี พ.ต.ต.นิติพัฒน์ เหมะกุลเศรษฐ์
กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี
ด.ต.สุรสิทธ์ วงษ์ศรีแก้ว พ.ต.ท.สราวุธ เอี่ยมสำอางค์ พ.ต.ท.เนติธร รัตนสุชานันท์
กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
   
ร.ต.อ.หญิงนงนุช วุฒิกมลชัย    
ผู้ช่วยเลขานุการ    
นายกฤษฎากรณ์ สุริสวงษ์ นายพรประสิทธฺิ์ หนูแก้ว นายพนา เตียเจริญ

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
นายดิษยา จุ้ยสวัสดิ์ นายสุรศักดิ์ รุประมาณ นายสมบูรณ์ ทรัพย์ทวีผลเลิศ

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
นายชม เทพสัตรา นายสมศักดิ์ นาดี นางสาวศศิธร รุณบุญ

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
 
นางสาวปุณยนุช จิรพงศ์ไพศาล นายทองสุข สิงห์พิมพ์  
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา  
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบบริหารการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประขาขนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน พ.ศ.2559
ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ พ.ศ.2549
ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของประชาชน พ.ศ.2549