เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส
พยากรณ์อากาศ
ราคาทองคำ
ไลน์ กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี
นายสุระศักดิ์ รุประมาณ
ประธาน กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี
 
นายสมบูรณ์ ทรัพย์ทวีผลเลิศ พ.ต.อ.มาโนช กันเกลา
รองประธาน กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี รองประธาน กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี
   
นายสมศักดิ์ นาดี นายบุญเลิศ เสริมศรี นายพนา เตียเจริญ
กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี
นายชม เทพสัตรา นายดิษยา จุ้ยสวัสดิ์ นางสาวศศิธร รุณบุญ
กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี

นางสาวปุณยนุช จิระพงศ์ไพศาล นายเฉลิมพล หริตวร นายพงศกร ตั้งทรงเจริญ
กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี
 
นายธรรมรัฏฐ์ งามแสง นายปกรณ์ สมบัติมาก นายกวี พุทธสมบัติ
กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี
พ.ต.ท.เริงฤตยชญ์ รักชาติ พ.ต.ท.วิโรจน์ เจริญชัย ด.ต.ธรรมนูญ สุขวิเศษ
กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี
     
     
     
     
     
     
กิจกรรม
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสุระศักดิ์ รุประมาณ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานี
ตำรวจภูธรกบินทร์บุรี พร้อมคณะกรรมการฯ ครบองค์ประชุม ประชุมครั้งที่
1/2562 ณ ห้อง ศปก.สภ.กบินทร์บุรี
วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสุระศักดิ์ รุประมาณ
ประธานคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.กบินทร์บุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.วันชัย
พิทักษ์ตันสกุล ผกก.สภ.กบินทร์บุรี ประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.
กบินทร์บุรี ครั้งที่ 2/2562 พร้อมมอบใบประกาศข้าราชการตำรวจปฏิบัติ
หน้าที่ดีเด่น รอบ 3 เดือน ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.กบินทร์บุรี
รายงานการประชุม
ที่อยู่ สภ.กบินทร์บุรี ๑๖๙/๑ หมู่ ๒ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐
โทร.๐๓๗-๒๘๐๒๒๗ , แฟกซ์.๐๓๗-๒๘๐๒๒๗