เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส
พยากรณ์อากาศ
ราคาทองคำ
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อของสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี
ที่ทำการ สมัยแรกๆ ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2489
ที่ทำการเก่า ก่อนจะสร้างใหม่ ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2559
สถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี (เดิม) สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นราว พ.ศ.2376 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ตั้งอยู่ ณ บ้านเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ซึ่งชุมชนชาวกาฬสินธุ์อพยพ เรียกว่า
"เมืองกบินทร์บุรี" ต่อมา พ.ศ.2450 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ฝังซ้ายของต้นน้ำบางปะกง ซึ่งมีแม่น้ำ 2 สาย ไหลมาบรรจบกัน
คือ แม่น้ำแควหนุมาน และแม่น้ำแควพระปรง เดิมมีฐานะเป็นกองเมืองที่ 24 ต่อมาถูกยุบจากจังหวัดกบินทร์บุรีเป็นอำเภอ
กบินทร์บุรี จึงมีฐานะเป็นกองตรวจอำเภอ จนเป็นสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรีในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2525 ได้ย้ายมาตั้งที่
โคกหนองมันปลา หมู่ที่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ติดกับถนน 304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี
มีหัวหน้าสถานีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวม 35 นาย
เขตติดต่อ
ที่ทำการปัจจุบัน
แผนที่สถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี
 
ที่อยู่ สภ.กบินทร์บุรี ๑๖๙/๑ หมู่ ๒ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐
โทร.๐๓๗-๒๘๐๒๒๗ , แฟกซ์.๐๓๗-๒๘๐๒๒๗