สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๒
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
กองการสอบ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒
โรงพยาบาลตำรวจ
จังหวัดปราจีนบุรี
ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
สำนักงานอัยการกบินทร์บุรี
สำนักงานบังคับคดีกบินทร์บุรี
สำนักงานคุมประพฤติ
เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
สำนักงานสาธารณสุขกบินทร์บุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เทศบาลตำบลกบินทร์
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
เทศบาลเมืองหนองกี่
semenax
semenaxcaps.com
ดำรงตำแหน่ง ระดับ หน.สภ.
1 ร.ต.ต.ขุนปรุง ใจชน พ.ศ.2483 - 2485
ดำรงตำแหน่ง ระดับ ผบ.กอง
2 ร.ต.ท.ขุนชงัด ระวังเหตุ พ.ศ.2485 - 2486
3 ร.ต.ท.เล็ก ศิริรักษ์ พ.ศ.2486 - 2488
4 ร.ต.ท.สมโภชน์ โอปานะพันธ์ พ.ศ.2488 - 2489
5 ร.ต.อ.บุญบรรลือ กมลดิลก พ.ศ.2489 - 2491
6 ร.ต.ท.โสรจน์ ณ หนองคาย พ.ศ.2491 - 2496
7 ร.ต.อ.ยุทธ อรรถสาสน์ พ.ศ.2496 - 2499
8 ร.ต.อ.กำแหง หงส์ไกรเลศ พ.ศ.2499 - 2502
9 ร.ต.อ.ช่วง ถีระวงษ์ พ.ศ.2502 - 2504
10 ร.ต.อ.จำรอง ขำแป้ง พ.ศ.2504 - 2506
11 พ.ต.ต.สวาท พะลัง พ.ศ.2506 - 2508
12 พ.ต.ต.สุรชิต คุณีย์พันธ์ พ.ศ.2508 - 2510
13 พ.ต.ต.อุดม จุลศรีไกรวัล พ.ศ.2510 - 2513
14 ร.ต.อ.ธรรมนิตย์ ปิตะนีละบุตร พ.ศ.2513 - 2515
ดำรงตำแหน่ง ระดับ สวญ.
15 ร.ต.อ.บุญเลิศ บำรุงผล พ.ศ.2515 - 2517
16 พ.ต.ต.สติ ตูวิเชียร พ.ศ.2517 - 2521
17 พ.ต.ต.ณรงค์ บุญกระพือ พ.ศ.2521 - 2527
18 พ.ต.ท.พูลผล อภินันติโย พ.ศ.2527 - 2530
19 พ.ต.ท.กนก ธัญญพันธ์ พ.ศ.2530 - 2531
20 พ.ต.ท.วินิจ ภู่ไพบูลย์ พ.ศ.2531 - 2534
21 พ.ต.ท.สมคิด ประเสริฐประศาสน์ พ.ศ.2534 - 2534
22 พ.ต.ท.วีระ ชิมามมตรี พ.ศ.2534 - 2535
23 พ.ต.ท.พายัพ ทองชื่น พ.ศ.2535 - 22 ม.ค.2537
ดำรงตำแหน่ง ระดับ รอง ผกก.หน.
24 พ.ต.ท.พายัพ ทองชื่น 23 ม.ค.2537 - 24 ต.ค.2539
ดำรงตำแหน่ง ระดับ ผกก.
25 พ.ต.อ.บันลือ สว่างแจ้ง 25 ต.ค.2539 - 10 ก.พ.2541
26 พ.ต.อ.พายัพ ทองชื่น 10 ก.พ.2541 - 16 พ.ย.2544
27 พ.ต.อ.เอนก นันทโอสถ 16 พ.ย.2544 - 30 ก.ย.2546
28 พ.ต.อ.บันลือ สว่างแจ้ง 18 ธ.ค.2546 - 30 ก.ย.2548
29 พ.ต.อ.ชัยชนะ จิตต์ธรรม 1 พ.ย.2548 - 21 มิ.ย.2550
30 พ.ต.อ.เชษฐา โกมลวรรธนะ 22 มิ.ย.2550 - 1 พ.ย.2550
31 พ.ต.อ.สมไทย คำวัฒน์ 1 พ.ย.2550 - 16 ก.พ.2553
32 พ.ต.อ.ไพบูลย์ วังทะพันธ์ 16 ก.พ.2553 - 6 ธ.ค.2555
33 พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ผลเกิด 6 ธ.ค.2555 - 15 พ.ค.2559
34 พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ชัยรักษา 16 พ.ค.2559 - 14 มี.ค.2561
35 พ.ต.อ.วันชัย พิทักษ์ตันสกุล 15 มี.ค.2561 - 16 ธ.ค.2562
36 พ.ต.อ.มาโนช กันเกลา 16 ธ.ค.2562 - 30 ก.ย.2564
37 พ.ต.อ.วัลลภ กังธาราทิพย์ 1 ต.ค.2564 - 30 พ.ย.2564
38 พ.ต.อ.ณัฐจักร จันลา 1 ธ.ค.2564 - ปัจจุบัน
 
พ.ต.อ.ณัฐจักร จันลา
ผกก.สภ.กบินทร์บุรี
พ.ต.ท.สราวุธ เอี่ยมสำอางค์ พ.ต.ท.เริงกฤตยชญ์ รักชาติ พ.ต.ท.ธรณ์ธันย์ โพธิ์ศรี พ.ต.ท.ปรัชญา กระแสร์ลาภ
รอง ผกก.ป.สภ.กบินทร์บุรี รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.กบินทร์บุรี รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.กบินทร์บุรี รอง ผกก.สส.สภ.กบินทร์บุร
พ.ต.ท.เนติธร รัตน์สุชานันท์ พ.ต.ท.สุชาติ แย้มศักดิ์ พ.ต.ท.วิฑูรย์ วงค์ใหญ่ พ.ต.ต.นิติพัฒน์ เหมะกุลเศรษฐ์
สว.ธร.สภ.กบินทร์บุรี สว.(สอบสวน)สภ.กบินทร์บุรี สว.(สอบสวน)สภ.กบินทร์บุรี สว.สส.สภ.กบินทร์บุรี
 
พ.ต.ท.ธงชัย หริ่มสืบ พ.ต.ท.เดช ภูมิสถาน พ.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ โมฬี  

สวป.สภ.กบินทร์บุรี

สว.(สอบสวน)สภ.กบินทร์บุรี สว.(สอบสวน)สภ.กบินทร์บุรี